Všeobecné obchodné podmienky

Kompletné informácie o všeobecných podmienkach e-shopu DOGARIS.

 Mgr. Dáša Lučivjanská, Biela voda 1778/35, Kežmarok 060 01, IČO: 50912101, DIČ: 1079687664 zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom v Poprade, číslo živnostenského registra: 740-33374 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“) ako prevádzkovateľ internetovej domény www.dogaris.sk  prijíma dňa 1.8.2017  tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“), predmetom ktorých je úprava vzájomných vzťahov a vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi predávajúcim a kupujúcim t.j. akákoľvek iná fyzická alebo právnická osoba odlišná od predávajúceho, ktorá si zakúpi tovar alebo službu od predávajúceho (ďalej len „kupujúci“).

 Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Okolnosti neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 102/20140 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov v platnom znení pre predaj tovaru spotrebiteľovi alebo ustanoveniami Obchodného zákonníka v prípade predaja tovaru podnikateľovi. Obchodné podmienky môže Prevádzkovateľ meniť a dopĺňať.

 1. Základné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je :

Mgr. Dáša Lučivjanská

Biela voda 1778/35

Kežmarok 060 01

IČO: 50912101

DIČ: 1079687664

mail: eshop@dogaris.sk

telefón: +421 907 409 868

a kupujúcim (ďalej len ako „kupujúci“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Internetový obchod je prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.dogaris.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu“).

1.2  V kúpnej zmluve možno dojednať ustanovenia odlišné od všeobecných obchodných podmienok. Takéto dohody majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok. Ustanovenia všeobecných obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a všeobecné obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

1.3  Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 1.8.2017. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, týmto však nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas platnosti predošlých znení obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 1. Užívateľský účet

2.1  Na základe registrácie kupujúceho na webovej stránke môže kupujúci vstupovať do svojho užívateľského konta, kde môže vykonávať objednávky tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávky tovaru aj bez registrácie priamo z webovej stránky obchodu.

2.2  Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný správne a pravdivo uvádzať všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3  Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4  Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5  Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 5 rokov nevyužíva alebo keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane všeobecných obchodných podmienok)

2.6  Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

 1. Uzavretie kúpnej zmluvy

3.1 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar na základe svojej podstaty nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.2  Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

3.3  Za účelom objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä
informácie o:

 1. objednávanom tovare (objednávaný tovar “vloží” kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
 2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
 3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka”). 

3.4  Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho”).

3.5  Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstve tovaru, výške kúpnej ceny, predpokladaných nákladov na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6  Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením potvrdenia objednávky, ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7  Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 1. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1  Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi

a/ dobierkou – kupujúci zaplatí za tovar pri preberaní od doručovateľa,
b/ bezhotovostne – bankovým prevodom – kupujúci zaplatí za tovar na účet predávajúceho.

Číslo účtu predávajúceho:

Fio banka, a.s.

IBAN: SK3683300000003573420081

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

4. 2  Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3  V prípade špeciálnych požiadaviek na výrobky je cena za tovar predmetom vzájomnej predchádzajúcej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

4.4  Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 všeobecných obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.5  V prípade platby v hotovosti, či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

4.6  V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.7  Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.Ustanovenie § 591 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) sa nepoužije.

4.8  Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy.

4.9  Predávajúci sa zaväzuje bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy, najneskôr však spolu s dodaním tovaru, poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom emailu. Potvrdenie musí obsahovať aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. Storno objednávky

5.1  Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci môže objednávku stornovať najneskôr do jej uhradenia. Storno musí nahlásiť e-mailom na adrese eshop@dogaris.sk.

5.2  Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila niektorá zložka (suroviny) výrobku – tovaru.
 • nie je možné skontaktovať sa s kupujúcim (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.).

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 15 dní.

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.1  V súlade s § 7 ods. 10 a. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho“) má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru aj bez udania dôvodu.

6.2  Kupujúci berie na vedomie, že podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. krémy, čistiace mlieka a pleťové vody, čaje, oleje a pod.) a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 7. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 8. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 9. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 10. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

6.3  Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa
 3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

6.4  Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v bode 6.1. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na kontaktnú adresu predávajúceho (čl. 14.6) alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho eshop@dogaris.sk.

6.5  V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.1 všeobecných obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Rovnako sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar vzhľadom na svoju povahu nemôže byť vrátený poštou.

6.6  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. V prípade poštovného však len do výšky najlacnejšej formy poštovného ponúkaného v internetovom obchode v momente uzatvorenie kúpnej zmluvy.

6.7  Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady.

6.8  Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

6.9  Predávajúci je povinný platbu vrátiť aj v prípade, ak bol tovar doručený späť v poškodenom či nekompletnom stave. V takomto prípade si môže predávajúci uplatniť nárok na uhradenie vzniknutej škody iba následne možnosťou dohody s kupujúcim alebo súdnou cestou.

6.10  Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, kupujúci a predávajúci súhlasia, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

6.11  Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje len na spotrebiteľa a teda fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy  nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Právo na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje na právnickú osobu a teda podnikateľa, ktorý v objednávke uviedol údaje o svojom podnikateľskom subjekte (IČO, DIČ, IČ DPH).

 1. Preprava a dodanie tovaru

7.1  Dogaris dodáva tovar iba koncovým spotrebiteľom-súkromným osobám.

7.2  Dodacia doba trvá obvykle, ak to nie je inak označené, 1 až 5 pracovné dni od vyexpedovania. Informácie o podmienkach doručenia nájdete v časti „Doprava a poštovné“

7.3  V prípade, že Dogaris nedokáže objednané produkty vyexpedovať, pretože Dogaris bez vlastného zavinenia nie je zásobovaný dodávateľmi, môže Dogaris od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade bude Dogaris zákazníka bezodkladne informovať a ponúkne mu porovnateľný produkt. Ak nie je žiadny porovnateľný produkt k dispozícii alebo si zákazník neželá dodanie tohto produktu, vyplatí Dogaris zákazníkovi bezodkladne všetky dovtedy zaplatené platby.

 

7.4  Spôsob doručenia tovaru určuje kupujúci (poštou, kuriérom, dopravcom) vo svojej objednávke na základe zverejneného cenníka na internetovej stránke www.dogaris.sk, ak sa kupujúci s predávajúcim nedohodne inak, a to na adresu oznámenú kupujúcim v jeho objednávke. Dohoda o inom spôsobe doručenia musí byť obojstranná a predávajúci ju musí potvrdiť emailom. Dodacia lehota objednaného tovaru je do 10 dní od objednávky a začína plynúť momentom potvrdenia prijatia objednávky, pričom sa predávajúci snaží vždy o bezodkladné odoslanie tovaru. Ceny poštovného, balného a dopravného sú uvedené v samostatnom dokumente zverejnenom na internetovej stránke www.dogaris.sk v sekcii „Doprava a poštovné“.

7.5  Termín doručenia bude oznámený prostredníctvom prepravcu formou mailu alebo telefonickým kontaktom. Kupujúci je povinný tovar riadne a včas prevziať od predávajúceho alebo ním poverenej osoby. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať počet kusov položiek v zásielke a aj prípadné fyzické poškodenie tovaru, pričom na účely potvrdenia o bezvadnosti dodávaného tovaru slúži prijatie tovaru bez spísania záznamu o poškodení zásielky u prepravcu.

7.6  V prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov, môže kupujúci tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi a spísať záznam o poškodení zásielky. V prípade že tak neučiní, považuje sa tovar za riadne doručený a prevzatý bez výhrad. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky môže kupujúci dôvodne odmietnuť zásielku prevziať. V prípade bezdôvodného odmietnutia kupujúceho prevziať zásielku bude táto zásielka považovaná za riadne prevzatú.

7.7  V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

7.8  Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

7.9  V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

7.10  Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek nedostatkov, tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. V takýchto prípadoch odporúčame kupujúcemu vyhotoviť fotografickú dokumentáciu poškodenej zásielky.

7.11  Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 1. Záruky a reklamácie

8.1  Práva a povinnosti zmluvných strán týkajúce sa práv zo zodpovednosti za vady predaného tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 619 a nasl. Občianskeho zákonníka).

8.2  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:

 1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, inak má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal, alebo ktoré
 2. kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe nimi vykonanej reklamy,
 3. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 4. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením zmluvnej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 5. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a
 6. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

8.3  Ustanovenia uvedené v článku. 7.2 všeobecných obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu z dôvodu výskytu vady, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na výskyt vady zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

8.4  Ak sa v priebehu šiestich (6) mesiacoch od prevzatia vyskytne vada, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

8.5  Právo zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho prostredníctvom e-mailového kontaktu eshop@dogaris.sk, pošty na kontaktnej adrese predávajúceho (čl. 14.6), prípadne aj priamo v sídle. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar. K reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny a záručný list (ak bol vydaný). Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

8.6  Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8.7  Kupujúci je povinný sa starať (uchovávať) zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu alebo spôsobom obvyklým a primeraným pre daný druh tovaru. Pri reklamácii tovaru je potrebné riadiť sa ustanoveniami reklamačného poriadku, ktorý je zverejnený v čl. 9.

 1. Reklamačný poriadok

9.1  Pri predaji tovaru kupujúcemu, predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť a množstvo. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona NR SR č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a bezodkladné kontaktovanie kupujúceho o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu. Ak sa vyskytne na kúpenom tovare chyba, je kupujúci oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamovať ho). Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie chyby. Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu tovaru do 30 dní po uplatnení reklamácie, pokiaľ sa nedohodne predávajúci so spotrebiteľom na dlhšej dobe (pri zložitejších riešeniach, alebo ak je tovar zo zahraničia a pod.). Kupujúci nemá nárok na reklamovanie vád, na ktoré bola poskytnutá zľava, a o ktorých ho predávajúci informoval.

9.2  Oznámenie reklamácie predávajúcemu
Reklamáciu je kupujúci povinný uplatňovať výhradne písomnou formou, a to e-mailom alebo písomne na kontaktnú adresu predávajúceho (čl. 14.6). V reklamácii kupujúci uvedie číslo objednávky, číslo faktúry, názov výrobku, popis závady a pokiaľ možno fotodokumentáciu.

9.3  Uplatnenie reklamácie počas záručnej doby
Na tovar platí záručná doba 24 mesiacov. Ak ide o vady, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu do 6 mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia určenej záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne. Vada, ktorá sa prejaví do 6 mesiacov odo dňa prevzatia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak sa nepreukáže opak. Záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.

9.4  Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením, znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa. Záruka sa nevzťahuje tiež na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, násilného poškodenia, poveternostných podmienok.

9.5  Poškodenie tovaru počas jeho prepravy
Tovar je pri doprave bezpečne zabalený v obalovom materiále. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný vždy skontrolovať stav obalu a v prípade poškodenia obalu, zásielku nepreberie, ale spíše s poštovým operátorom protokol o škode. Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, či mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné túto skutočnosť nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky predajcu. V prípade, že kupujúci zistí pri rozbalení výrobku zjavné vady alebo chýbajúce časti tovaru, nie je oprávnený až do vyriešenia reklamácie s vadným tovarom akýmkoľvek spôsobom nakladať.

9.6  Nenesieme zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskorením doručenia alebo stratou zásielky zavinených prepravcom, alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

9.7  Predávajúci má právo neprijať na reklamáciu tovar alebo jeho časti, ktoré sú neprimerane znečistené alebo nespĺňajú hygienické požiadavky na bezpečné vybavenie reklamácie.

9.8  Riešenie reklamácie

  9.8.1  Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka. Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

 • výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca
 • výmenu tovaru, ak tento ešte nebol použitý.

  9.8.2   Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

  9.8.3  Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

 1. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

10.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

10.2  Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy eshop@dogaris.sk.Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

10.3  Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti Okresný úrad Poprad – Odbor živnostenského podnikania, Nábrežie Jána Pavla II. 16, 05801 Poprad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07, Bratislava 27. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Ochrana osobných údajov

11.1  Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“ ).

11.2  Prevádzkovateľom internetového obchodu  dogaris.sk je

Mgr. Dáša Lučivjanská

Biela voda 1778/35

Kežmarok 060 01

IČO: 50912101

DIČ: 1079687664

11.3  Prevádzkovateľ v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

 1. spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode Dogaris v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, číslo bankového účtu, podpis)
 1. marketingu a to formou:
  1. zasielania newsletter správ na e-mailovú adresu a to prihlásením sa zákazníka do mailing listu na stránkach internetového obchodu Dogaris v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).
  2. účasti na reklamných kampaniach (akciách), vedených na stránkach internetového obchodu Dogarisalebo formou letákov v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón, podpis).

11.4  Prevádzkovateľ alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

11.5  Prevádzkovateľ prehlasuje, že:

 1. spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít,
 2. nevyužívaním zasielania newsletter správ nevzniká hrozba odmietnutia zmluvného vzťahu.

11.6  Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje svojou registráciou v eshope predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

11.7  Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

11.8  Ochrana osobných údajov kupujúceho sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva kupujúceho sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od prevádzkovateľa napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.

11.9  Osobné údaje kupujúceho, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny je povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj prevádzkovateľa.

11.10  Osobné údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t.j. subjektom spolupracujúcim s prevádzkovateľom, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti.

11.11  Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

11.12  Ak kupujúci požiada o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, vzniká predávajúcemu povinnosť mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe.

11.13  Internetový obchod dogaris.sksi vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 1. Zasielanie obchodných oznamov a ukladanie cookies

 

12.1  Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

12.2  Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 1. Alternatívny spôsob riešenia sporov

13.1  Vážený spotrebiteľ, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: eshop@dogaris.sk.

13.2  Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

13.3  Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov, prípadne je prílohu týchto obchodných podmienok.

13.4  Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 1.7.2017 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

13.5  Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

13.6  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
– ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
– ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

13.7  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

13.8  Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 1. Záverečné ustanovenia

14.1  Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje cudzí (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany súhlasia, že zmluvný vzťah sa riadi slovenským právom.

14.2  Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.3  Ak je niektoré ustanovenie všeobecných obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

14.4  Kúpna zmluva vrátane všeobecných obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.

14.5  Prílohu všeobecných obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

14.6  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Kontaktné údaje predávajúceho (adresa pre doručovanie):

Mgr. Dáša Lučivjanská

Kpt. Morávku 152

059 91 Veľký Slavkov

14.7  Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi právneho poriadku Slovenskej republiky, najmä ale nie výlučne v súlade s Občianskym zákonníkom resp. Obchodným zákonníkom, pričom práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týmito obchodnými podmienkami založené, ale výslovne neupravené, sa spravujú najmä týmto zákonom a v prípade potreby aj ustanoveniami iných platných právnych predpisov právneho poriadku SR.

14.8  Predávajúci si vyhradzuje právo na vykonanie akýchkoľvek zmien týchto obchodných podmienok aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Platnosť obchodných podmienok vrátane ich zmien nastane dňom ich prijatia, t.j. dňa 1.7.2017 a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.dogaris.sk, t.j. dňa 23.7.2017.

Pin It on Pinterest

Share This